Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden www.telefoonnummerinformatie.nl

www.telefoonnummerinformatie.nl – ‘neem op met vertrouwen’ beschikbaar gesteld via de website of via de verschillende app stores helpt je om telefoonnummers van te herkennen en te weten wie je heeft gebeld. De algemene voorwaarde zijn van toepassing op het gebruik van de services die door deze kanalen worden aangeboden.

Additionele voorwaarde

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van www.telefoonnummerinformatie.nl ter zake van de via de website aangeboden diensten en het gebruik  van de website. De algemene voorwaarde zijn algemeen bindend voor elke overeenkomst.  

Additionele voorwaarde of bepalingen zijn enkel bindend indien en voor zover deze door de dienstverlener van www.telefoonnummerinformatie.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. In geval van strijdigheid van bepalingen gelden additionele voorwaarde van de te leveren dienst boven de algemene voorwaarden

Update van de voorwaarden

Veranderingen in de algemene voorwaarde en additionele voorwaarde kunnen ten alle gelden worden gedaan. We zullen zo goed mogelijk notificatie geven van de veranderingen van de voorwaarde. Wanneer de nieuwe voorwaarde in strijd zijn met de oude, zullen de nieuwe voorwaarde van kracht zijn wanneer deze ter kennisgeving zijn gecommuniceerd.  

Account en gebruiksdata

Gebruik van het platform

www.telefoonnummerinformatie.nl garandeert geen werking van de website. Www.telefoonnummerinformatie.nl spant zich echter in het platform te leveren conform de omschrijving.

Account

Om aanvullende diensten, die niet in de openbare variant van het platform te kunnen gebruiken, zal gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen van www.telefoonnummerinformatie.nl nadat gebruiker de registratie van het account heeft voltooid.

Sluiten account

Www.telefoonnummerinformatie.nl heeft te allen tijde het recht het account na registratie te blokkeren of te verwijderen, zonder opgaaf van redenen. www.telefoonnummerinformatie.nl in staat is om toegang tot het account te blokkeren danwel te verwijderen.
In aanvulling op het vorige artikel is www.telefoonnummerinformatie.nl niet aansprakelijk voor eventuele schade als het gevolg van het niet tijdig (kunnen) blokkeren en/of verwijderen van het account.

Toegang tot account

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuze van een gebruikersnaam en wachtwoord, ondanks dat deze mogelijk in eerste instantie zijn aangemaakt door www.telefoonnummerinformatie.nl. Ook het gebruik van aparaten die gebruikt worden om toegang te krijgen tot de website of de app zouden op geen enkele mogelijkheid toegang moeten kunnen geven tot het gebruikersaccount of betalingsmethode die worden gebruikt.

Www.telefoonnummerinformatie.nl verstrekt gebruiker hierbij en op grond van de overeenkomst een beperkt gebruiksrecht voor het platform. Dit recht is gebonden aan gebruiker en kan niet worden overgedragen. Dit betekent dat enkel gebruiker gebruik mag maken van het platform en gebruiker het platform niet ter beschikking mag stellen aan derden.

Wanneer de accountinformatie niet meer te herstellen is of wanneer deze in bezit is gekomen van andere kan het account op aanvraag worden geactiveerd.

Prijs services

Prijsbepaling en uitvoer van bestellingen

Indien www.telefoonnummerinformatie.nl een betaalde dienst aanbied, naast eventueel gratis diensten zal de overeenkomst tussen www.telefoonnummerinformatie.nl en gebruiker komt tot stand nadat de bestelling door www.telefoonnummerinformatie.nl is bevestigd. De prijsbepaling wordt ten tijde van afsluiting getoond op het medium van keuze.

Www.telefoonnummerinformatie.nl is te allen tijde gerechtigd een elektronische bestelling te weigeren, zij is daarbij niet gehouden de redenen in dit verband te vermelden.

Nadat de betaling van de kosten voor de eerste periode en eventuele aansluitkosten is voltooid, verkrijgt gebruiker zo spoedig mogelijk toegang tot de dienst op grond van de daarvoor gesloten overeenkomst. Er worden geen plichten ten aanzien van leveringstijden afgegeven. Wel zal er een te verwachten inspanning worden geleverd de diensten zo soepel mogelijk en snel mogelijk beschikbaar te stellen.

Op het gebruik van de dienst kunnen mogelijk additionele voorwaarde van toepassing zijn. Deze zullen bij bestelling of het eerste gebruik van de dienst ter hand worden gesteld aan gebruiker.

Herroepingsrecht

Dit artikel is niet van toepassing op de gebruiker die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf. De gebruiker die handelt in hoedanigheid van consument heeft het recht om de overeenkomst kosteloos te herroepen binnen 14 dagen na aankoop. De gebruiker in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht de dienst te herroepen binnen 7 (zeven) werkdagen na het sluiten van de overeenkomst.
De gebruiker is in dat geval alleen verplicht eventuele kosten te betalen voor het gebruik van de dienst tot het moment van ontbinding. Als de gebruiker al een deel heeft betaald, zal www.telefoonnummerinformatie.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Dit doet www.telefoonnummerinformatie.nl op dezelfde wijze als waarop de gebruiker de bestelling heeft betaald. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op diensten die met toestemming van de gebruiker binnen de 14-dagentermijn volledig zijn uitgevoerd. Eventueel gebruikte services of digitale valuta, credits of digitale items beschikbaar via
www.telefoonnummerinformatie.nl zijn niet te recupereren aangezien deze buiten de aangeboden dienst geen monetaire waarde hebben, waarbij de aankopen niet exclusief, herstelbaar, aan te wijzen of door te doorzetten zijn.

Betaalvoorwaarde

De gebruiker zal een van de betalingsmethodes kiezen en hier een geldige en valide, geaccepteerde methode van betaling verstrekken, of deze laten verstrekken door gebruik van derde. Gebruiker gaat akkoord met de elektronische facturatie door www.telefoonnumerinformatie.nl.  Facturen zullen in pdf of ander passend formaat worden verzonden aan het bij www.telefoonnummerinformatie.nl bekende e-mailadres van gebruiker. Aankopen die via de appstores worden gedaan zonder tussenkomen van www.telefoonnummerinformatie.nl zullen via de facturatiestraat van de app stores verzorgt worden.

Na het verstrijken van de betaaltermijn is gebruiker die niet tijdig betaalt van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is ww.telefoonnummerinformatie.nl gerechtigd haar dienstverlening te beperken, bijvoorbeeld door het beperken van de toegang tot de dienst. www.telefoonnummerinformatie.nl heeft daarbij ook het recht de toegang tot de alle andere aan gebruiker geleverde diensten te beperken.

Indien gebruiker meent dat een factuur onjuist is, dient gebruiker vóór het einde van de betalingstermijn schriftelijk haar bezwaren aan www.telefoonnummerinformatie.nl te melden. www.telefoonnummerinformatie.nl zal dan een onderzoek instellen. Het gedeelte van de factuur waartegen geen bezwaar wordt gemaakt blijft opeisbaar. Betaling van dat gedeelte mag dan ook niet worden opgeschort.

Indien www.telefoonnummerinformatie.nl het verschuldigde bedrag niet kan incasseren en/of bij een niet tijdige betaling is gebruiker, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke kosten zoals bepaald en berekend conform het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Het gebruik van de website is in eerste instantie kosteloos. Indien gebruiker gebruik wil maken van de via de website aangeboden diensten, heeft zij de mogelijkheid hiervoor een overeenkomst te sluiten.

De prijzen voor de diensten staan vermeld op de website, de app stores of in het door www.telefoonnummerinformatie.nl gedane aanbod. Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle door www.telefoonnummerinformatie.nl en/of op de website genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Indien een prijs is gebaseerd op door gebruiker verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, heeft www.telefoonnummerinformatie.nl het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

Ten behoeve van het in rekening brengen van de kosten met betrekking tot het gebruik van de dienst heeft www.telefoonnummerinformatie.nl het recht om het gebruik door gebruiker actief te monitoren ten aanzien van het daadwerkelijke gebruik. Www.telefoonnummerinformatie.nl garandeert dat zij niet de inhoud van het gebruik monitort, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Www.telefoonnummerinformatie.nl is gerechtigd de gehanteerde tarieven per kwartaal te wijzigen. Www.telefoonnummerinformatie.nl zal de wijzigingen ten minste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding schriftelijk dan wel via het platform aankondigen zodat gebruiker daar kennis van kan nemen.

Indien de prijswijziging als bedoeld in het vorige lid meer dan 5% bedraagt en gebruiker deze wijziging niet wenst te accepteren, kan zij tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van het platform na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

· Indien de gebruiker handelt in de hoedanigheid van consument, en deze gebruiker wenst de in wijziging niet te accepteren, dan heeft deze gebruiker de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen tegen de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst. Deze gebruiker heeft deze mogelijkheid niet, als de wijziging een wijziging betreft als gevolg van prijsindexatie op basis van inflatiecijfers.

Duur en opzegging
De overeenkomst gaat in zodra gebruiker een elektronische bestelling plaatst via gekozen kanalen en wordt aangegaan voor de periode zoals vermeld op de website of in de app.
Doorlopende overeenkomsten tussen www.telefoonnummerinformatie.nl en gebruiker, die is aangegaan voor 1 (één) jaar zal elk jaar na deze termijn stilzwijgend voor 1 (één) jaar worden verlengd tenzij één der partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt, waarbij een opzegtermijn van één kalendermaand wordt gehanteerd. Voor de gebruiker die handelt in hoedanigheid van consument geldt na eerste verlenging een opzegtermijn van 1 (één) kalendermaand. Deze bepaling geldt niet voor een gratis bedrijfsvermelding. Deze dienst eindigt van rechtswege na verloop van de periode voor welke deze is aangegaan. Bij opzegging en beëindiging van de overeenkomst is gebruiker zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de via de dienst opgeslagen data. Www.telefoonnummerinformatie.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele schade als het gevolg van het verwijderen van de data na afloop van de overeenkomst.

Www.telefoonnummerinformatie.nl heeft het recht de overeenkomst en/of de overeenkomst per direct te beëindigen indien gebruiker de voorwaarden uit de overeenkomst overtreedt. Gebruiker heeft in geen geval recht op restitutie van de reeds betaalde bedragen. Beëindiging van de overeenkomst ontslaat gebruiker in geen geval van de betalingsverplichtingen met betrekking tot openstaande vorderingen.

Gebruiksregels

Het is verboden het platform te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving.

· Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via het platform van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het aanmaken van accounts onder andermans naam of het zich op andere wijze voordoen als een ander.

In het bijzonder (maar niet uitsluitend) is het verboden negatief te (laten) beïnvloeden of met behulp van of de daaruit verkregen data inbreuk te maken op rechten van anderen. Hieronder wordt mede verstaan maar is niet beperkt tot:

· grootschalig ongevraagde e-mail of andere communicatie versturen,

· overlast of storingen veroorzaken, onder meer door het uitvoeren of coördineren van (d)dos-aanvallen ((distributed) denial of service), , het besturen van botnets of kwaadaardige software zoals virussen of spyware.

· Verspreiden van SPAM

· Het kopiëren van de database en de gegevens die worden verstrekt.

Indien www.telefoonnummerinformatie.nl constateert dat gebruiker bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag www.telefoonnummerinformatie.nl zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

Www.telefoonnummerinformatie.nl heeft daarbij het recht de overeenkomst per direct te beëindigen, zonder de reeds betaalde kosten terug te betalen. Daarnaast heeft www.telefoonnummerinformatie.nl het recht het account van gebruiker te blokkeren.

Beëindiging van de overeenkomst of het blokkeren van het account ontslaat gebruiker in geen geval van de betalingsverplichtingen met betrekking tot openstaande vorderingen.

Indien naar het oordeel van www.telefoonnummerinformatie.nl hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van het platform, is www.telefoonnummerinformatie.nl gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Www.telefoonnummerinformatie.nl is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is www.telefoonnummerinformatie.nl gerechtigd om naam, adres, ip-adres en andere identificerende gegevens van gebruiker af te geven aan een derde die klaagt dat gebruiker inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
Www.telefoonnummerinformatie.nl kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op gebruiker verhalen. Gebruiker vrijwaart www.telefoonnummerinformatie.nl van alle claims van derden in verband met door gebruiker geplaatste informatie.

Beschikbaarheid en onderhoud

www.telefoonnummerinformatie.nl spant zich in om het platform beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid. Www.telefoonnummerinformatie.nl onderhoudt het platform actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd, maar www.telefoonnummerinformatie.nl is hiertoe niet gehouden. Www.telefoonnummerinformatie.nl mag van tijd tot tijd de functionaliteit van het platform aanpassen. Daarbij zijn de feedback en suggesties van gebruiker welkom, maar uiteindelijk beslist www.telefoonnummerinformatie.nl zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Www.telefoonnummerinformatie.nl is gerechtigd deze wijzigingen zonder voorafgaande melding toe te passen.

Www.telefoonnummerinformatie.nl staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de door adverteerder aan www.telefoonnummerinformatie.nl verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, terwijl het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door adverteerder (ook al zijn deze volledig te goede trouw verstrekt) www.telefoonnummerinformatie.nl aanleiding kan geven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of de geplaatste inhoud of bedrijfsvermelding te wijzigen. Www.telefoonnummerinformatie.nl zal in deze gevallen nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden.

Www.telefoonnummerinformatie.nl is gerechtigd om inhoud van bedrijfsvermeldingen te wijzigen of te verwijderen. Www.telefoonnummerinformatie.nl is hiertoe echter niet verplicht en benadrukt dat de bedrijfsvermeldingen niet actief gemonitord worden.

In geval van tijdelijke of permanente wijziging of verwijdering van de bedrijfsvermelding blijft de overeengekomen vergoeding onverminderd verschuldigd.

Intellectueel eigendom

De dienst, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van www.telefoonnummerinformatie.nl of dat van haar licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van www.telefoonnummerinformatie.nl, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Informatie die gebruiker opslaat of verwerkt via het platform is en blijft eigendom van gebruiker (of dat van haar licentiegevers). Www.telefoonnummerinformatie.nl verkrijgt een onbeperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor het platform, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. Gebruiker kan dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen of de intrekking schriftelijk bekend te maken aan www.telefoonnummerinformatie.nl.

Onder het beperkte gebruikersrecht als genoemd in het vorige artikel valt ook het recht om de informatie geaggregeerd en geanonimiseerd te verwerken voor statistische doeleinden. Deze informatie is op geen enkele wijze te herleiden naar een persoon.

Indien gebruiker informatie stuurt naar www.telefoonnummerinformatie.nl, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft zij www.telefoonnummerinformatie.nl een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor het platform.

Www.telefoonnummerinformatie.nl zal geen kennis nemen van vertrouwelijke gegevens (zoals persoonlijke berichten) die gebruiker opslaat en/of verspreidt via het platform, tenzij dit expliciet is overeengekomen met gebruiker of gebruiker daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal gebruiker zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Voor sommige platformen wordt de in het vorige lid bedoelde overeenkomst standaard met gebruiker gesloten. Dit geeft www.telefoonnummerinformatie.nl hierbij het recht om de (handels)naam, logo’s en andere merken van gebruiker te gebruiken ter promotie van het platform.

Persoonsgegevens
Indien via het platform persoonsgegevens worden verwerkt/opgeslagen, vallen zowel gebruiker als www.telefoonnummerinformatie.nl onder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), waarbij volgens de terminologie van die wet de gebruiker de 'verwerkingsverantwoordelijke' vormt en www.telefoonnummerinformatie.nl de 'verwerker' voor zover dit persoonsgegevens betreft die door gebruiker zijn aangeleverd. Met betrekking tot de persoonsgegevens die ww.telefoonnummerinformatie.nl verwerkt ten behoeve van gebruiker worden afspraken vastgelegd in de verwerkersovereenkomst. Voor persoonsgegevens die niet door gebruiker zijn aangeleverd, maar die wel voor de uitvoering van het platform gebruikt worden, is www.telefoonnummerinformatie.nl verwerkingsverantwoordelijke .

Www.telefoonnummerinformatie.nl zal zorgdragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengt. Dit geldt alleen voor zover de te beschermen gegevens zich in de systemen of infrastructuur van www.telefoonnummerinformatie.nl bevinden.

Www.telefoonnummerinformatie.nl staat er tevens voor in dat eenieder die handelt onder het gezag van www.telefoonnummerinformatie.nl, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar de gebruiker de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van de gebruiker.

Indien de gebruiker in het kader van een wettelijke verplichting op grond van de AVG, persoonsgegevens die zij heeft aangeleverd en zijn opgeslagen bij www.telefoonnummerinformatie.nl dient te wijzigen, verwijderen, af te staan, of anderszins een beroep doet op uitoefening van wettelijke rechten uit de AVG, zal www.telefoonnummerinformatie.nl daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor zullen afzonderlijk aan de gebruiker vóóraf voor akkoord worden voorgelegd.

Overmacht


In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de internet- of telecommunicatie-infrastructuur, (d)dos-aanvallen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat www.telefoonnummerinformatie.nl door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor  nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van www.telefoonnummerinformatie.nl kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst door www.telefoonnummerinformatie.nl worden opgeschort, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Indien een overmacht situatie langer dan negentig (90) dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn voor zover dit voortkomt uit de overmacht situatie.

Aansprakelijkheid

Indien gebruiker handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, gelden de hierna volgende bepalingen ten aanzien van de aansprakelijkheid van www.telefoonnummerinformatie.nl.

Www.telefoonnummerinformatie.nl is jegens gebruiker slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:

· schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
redelijke en aantoonbare kosten die gebruiker heeft moeten maken om www.telefoonnummerinformatie.nl er toe te manen de overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen; redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; redelijke en aantoonbare kosten die gebruiker heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

· Www.telefoonnummerinformatie.nl is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door gebruiker en schade wegens door www.telefoonnummerinformatie.nl gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst vormt.

· Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid worden uitgekeerd is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat gebruiker in twaalf (12) maanden voorafgaand aan de schade brengende gebeurtenis aan www.telefoonnummerinformatie.nl onder de overeenkomst heeft betaald en met een maximum van EUR 250,- inclusief btw per gebeurtenis waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt. Het totale maximum aan aanspraken bedraagt EUR 5000,- inclusief btw per jaar.

· De aansprakelijkheid van www.telefoonnummerinformatie.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien gebruiker www.telefoonnummerinformatie.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en www.telefoonnummerinformatie.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat www.telefoonnummerinformatie.nl in staat is adequaat te reageren.

· Gebruiker vrijwaart www.telefoonnummerinformatie.nl van alle claims van derden in verband met de data die gebruiker opslaat en uitleest middels het platform, in het bijzonder (maar niet uitsluitend) waar het betreft een schending van rechten van derden.
Gebruiker vrijwaart www.telefoonnummerinformatie.nl in het bijzonder voor claims van toezichthouders met betrekking tot het niet naleven van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving door gebruiker.

· De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van www.telefoonnummerinformatie.nl worden mede gemaakt voor derden, welke door of voor www.telefoonnummerinformatie.nl in de relatie met adverteerder worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover adverteerder. Artikelen 7:404 bw en 7:407, lid 2 bw worden uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van www.telefoonnummerinformatie.nl en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.

Geheimhouding

Ieder der partijen is strikt gehouden aan geheimhouding in welk kader zij informatie die als vertrouwelijk of geheim te beschouwen is en waarover zij in het kader van de overeenkomst de beschikking over krijgen op geen enkele wijze gebruiken om er eigen voordeel mee te (kunnen) behalen dan wel een derde er voordeel mee te (kunnen) laten behalen. Alle informatie die door www.telefoonnummerinformatie.nl ter beschikking is gesteld of gebruikt wordt zoals doch niet beperkt tot software, documentatie, modellen of andere zaken en alle gegevens over www.telefoonnummerinformatie.nl en haar onderneming en in dat kader ondernomen dan wel te ondernemen activiteiten die niet vrijelijk bekend zijn, moet worden aangemerkt als informatie waarover de gebruiker zich verplicht tot geheimhouding.

Niet tegenstaande het vorige lid, is www.telefoonnummerinformatie.nl gerechtigd om haar relatie met gebruiker en het behaalde resultaat te gebruiken in commerciële activiteiten ten behoeve van haar bedrijfsvoering.

Overige bepalingen
Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Midden-Nederland.

Www.telefoonnummerinformatie.nl is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de diensten of betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden en/of de eventueel van toepassing zijnde dienstvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is hieraan tevens voldaan indien de mededeling per e-mail wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door www.telefoonnummerinformatie.nl wordt geacht juist te zijn, tenzij gebruiker dienaangaande tegenbewijs levert. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden en/of de eventueel van toepassing zijnde dienstvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden en/of overeenkomst aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Appendix – definities

· Account: de persoonlijke online omgeving welke door www.telefoonnummerinformatie.nl aan gebruiker ter beschikking wordt gesteld met als doel de website te kunnen gebruiken en diensten af te kunnen sluiten dan wel te gebruiken.

· Algemene voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.

· Bedrijfsvermelding: de dienst waarbij een bedrijfsvermelding gratis of betaald online wordt geplaatst.

· Dienst: de dienst op het gebied van zakelijke ondersteuning of van plaatsing van advertentiemateriaal die door de website wordt aangeboden en waarvoor een overeenkomst wordt gesloten om gebruik van deze dienst mogelijk te maken.

· Dienstverlener: de partij die www.telefoonnummerinformatie.nl beschikbaar stelt.

· Additionele voorwaarde: de specifieke voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de dienst welke – naast de algemene voorwaarden – onderdeel uitmaken van de overeenkomst.

· Gebruiker: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf met de dienstverlener een overeenkomst aangaat met betrekking tot het gebruik van de website en/of de dienst.

· Overeenkomst: de overeenkomst die afnemer van diensten en dienstverlener met elkaar sluiten. Op basis van deze afspraken zal www.telefoonnummerinformatie.nl de dienst uitvoeren. De algemene voorwaarden en eventueel aanvullende dienstvoorwaarden maken onderdeel uit van deze overeenkomst.

Log uit